جامعه نمایش دوبور
گی دوبور – هدفِ نمایش
تیر 14, 1401
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو
میشل فوکو-مفهوم سطحی‌گری برای مارکس
تیر 15, 1401