ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

جولای 1, 2021

«انسان اژدهایی» – گونه ی تازه ای به درختِ تکاملیِ انسان اضافه می شود؟

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اجبار به تکرار

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – دیگ جادوگران

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – نیکوترین چیز برای آدمیان

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شوپنهاور و میراث مسیحی

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

error: