مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

ژوئن 2, 2017

دلوز: سه فرآیند انکار در مازوخیسم

مارس 28, 2016

دلوز: فروید و مواجهه رانه ها در سادیست

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

ژانویه 29, 2020

ادگار آلن پو: انزوا

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

error: