جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

جولای 3, 2021
راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون – حقیقت کجاست؟

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه سرکوب شده

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: خواب ها و رویاهای روان رنجوری آسیب زا

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: انسان مدرن

نوامبر 8, 2019
جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) – کمدی و کار زنده

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

جولای 22, 2016

پروست: صورتیِ گونه های دوشیزه

error: