دسامبر 7, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اخلاق راستین کنش ها

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگیِ زنان در اسطوره یونانی

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – جشن تاجگذاری طبیعت

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: روانشناسی شاعر تراژیک یونان

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

error: