فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: ریشه های ملی و کیش نیاکانمان

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

جولای 17, 2016

دیالکتیک روشنگری: کانت و ابرانسان

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دیدن آموختن

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار تجربه در فرد بیمار

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: زشتی و دردنمون تباهی زدگی

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: گفتمان پدرسالارانه ی قدرت

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: گروهِ غرایزِ جنسی

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

error: