آوریل 29, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار به معنای کیهان شناختی

دسامبر 29, 2020

وقتی جهان به تکرار می افتد

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: بانک ها را نجات دهید!

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ردِ وجود غریزه ای برای کمال

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

error: