سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

جولای 1, 2021

تصویری که از تکاملِ انسان در ذهن داریم، غلط است.

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

error: