گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

آوریل 5, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: فلسفه امروز

آوریل 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و زبان

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

مارس 28, 2016

دلوز: فروید و مواجهه رانه ها در سادیست

مارس 23, 2016

نیچه: دشمن ارزنده

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

فوریه 6, 2016

والتر بنیامین: پاساژهای پاریس

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

ژانویه 27, 2016

پروست: ذهن و تجسم احساس خوشایند

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

دسامبر 17, 2015

ماکیاولی: قوانین طبیعت و سربازِ خوب

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

نوامبر 23, 2015

ادگار آلن پو: بانو مری زیبا

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

آگوست 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و حقیقت

error: