گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

فوریه 4, 2020

دلوز: ساد و مازخ و توصیف ها

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

ژانویه 29, 2020

ادگار آلن پو: انزوا

ژانویه 17, 2020
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: تکرار تاریخ

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

سپتامبر 27, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فیزیک و ریاضیات

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

سپتامبر 17, 2019

نیچه: درباره-ی بتِ نو

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

error: