گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

می 26, 2019
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: عقلانیت و غریزه

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

می 21, 2019

ماکس اشتیرنر: خواست من

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آوریل 27, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: فیلسوفان و حقیقتی که زن است

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

مارس 3, 2019

دیالکتیک روشنگری: ژرفنای درون و گایست (geist)

فوریه 19, 2019

ماکیاولی: مردم و آزادیِ پس از استبداد

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

فوریه 10, 2019

ماکیاولی: رفتار نیک حکومت در خطر

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

فوریه 3, 2019

ماکس اشتیرنر: قلمرو من در جامعه

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

error: