گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

می 21, 2019

ماکس اشتیرنر: خواست من

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آوریل 27, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: فیلسوفان و حقیقتی که زن است

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

مارس 3, 2019

دیالکتیک روشنگری: ژرفنای درون و گایست (geist)

فوریه 19, 2019

ماکیاولی: مردم و آزادیِ پس از استبداد

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

فوریه 10, 2019

ماکیاولی: رفتار نیک حکومت در خطر

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

فوریه 3, 2019

ماکس اشتیرنر: قلمرو من در جامعه

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

دسامبر 24, 2018

ژولیت – ساد – اربابیت

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

نوامبر 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: معنای هر فیلم

error: