گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

دسامبر 24, 2018

ژولیت – ساد – اربابیت

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

نوامبر 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: معنای هر فیلم

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

آگوست 3, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: مفهوم شگفت خدا

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

ژوئن 10, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: معادله سقراطی

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

می 30, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: من می اندیشم

error: