گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

جولای 13, 2017

دیالکتیک روشنگری: تفاوت و یکسانی

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

ژوئن 2, 2017

دلوز: سه فرآیند انکار در مازوخیسم

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

مارس 4, 2017
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ورای اصل لذت

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

فوریه 23, 2017

دیالکتیک روشنگری: زنان و یهودیان

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

error: