گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

سپتامبر 10, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: پزشکان از دیدگاه افلاطون

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

آگوست 3, 2016
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بود و نمود

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

جولای 22, 2016

پروست: صورتیِ گونه های دوشیزه

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

جولای 17, 2016

دیالکتیک روشنگری: کانت و ابرانسان

جولای 12, 2016
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: رویای جهان

جولای 12, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

از کتاب کاربرد لذت فوکو

جولای 12, 2016

نیچه: انگل

ژوئن 24, 2016

پروست: دردِ یادآوری

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

ژوئن 7, 2016

ماکیاولی: نیک بختی و حرص شکار

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

می 9, 2016

پروست: رگبار و هوای بد

آوریل 29, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار به معنای کیهان شناختی

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

error: