جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شکاف میان انسان با انسان

فوریه 3, 2019

ماکس اشتیرنر: قلمرو من در جامعه

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: پارادکس تاریخیِ ما

مارس 28, 2016

دلوز: فروید و مواجهه رانه ها در سادیست

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

جولای 13, 2017

دیالکتیک روشنگری: تفاوت و یکسانی

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

error: