جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

آگوست 6, 2015

پروست: بادِ کشتزارها

ژانویه 27, 2016

پروست: ذهن و تجسم احساس خوشایند

می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

آوریل 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و زبان

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی شوک و رویکردِ ما

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکلگیریِ آسیب (تروما) در دستگاه ذهنی

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بی گناهیِ جهان

جولای 31, 2017

پروست: زیبایی و شادکامی

اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

error: