جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: بانک ها را نجات دهید!

فوریه 19, 2019

ماکیاولی: مردم و آزادیِ پس از استبداد

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

اکتبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: زندگی خصوصی

ژانویه 17, 2020
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: تکرار تاریخ

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایزِ ممکن و ناممکن در دولت

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

آگوست 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و حقیقت

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

error: