جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آوریل 29, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار به معنای کیهان شناختی

ژوئن 24, 2016

پروست: دردِ یادآوری

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه بازگشت به سوی حالتِ بی جان

جولای 16, 2015

پروست: تُنگِ ماهی و رودخانه

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شوپنهاور و میراث مسیحی

نوامبر 27, 2020

پروست: همسرایی اندیشه های رقیق

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

سپتامبر 27, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فیزیک و ریاضیات

نوامبر 23, 2015

ادگار آلن پو: بانو مری زیبا

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

error: