آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

مارس 3, 2019

دیالکتیک روشنگری: ژرفنای درون و گایست (geist)

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

نوامبر 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: معنای هر فیلم

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

جولای 13, 2017

دیالکتیک روشنگری: تفاوت و یکسانی

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

فوریه 23, 2017

دیالکتیک روشنگری: زنان و یهودیان

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

اکتبر 20, 2016

دیالکتیک روشنگری: رژ لب و عشق

اکتبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: زندگی خصوصی

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

جولای 17, 2016

دیالکتیک روشنگری: کانت و ابرانسان

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

آوریل 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و زبان

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

آگوست 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و حقیقت

جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.