فوریه 6, 2016

والتر بنیامین: پاساژهای پاریس

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

ژانویه 27, 2016

پروست: ذهن و تجسم احساس خوشایند

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

دسامبر 17, 2015

ماکیاولی: قوانین طبیعت و سربازِ خوب

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

نوامبر 23, 2015

ادگار آلن پو: بانو مری زیبا

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

نوامبر 4, 2015
جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر (2019) – تفاوت علت و دلیل

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

آگوست 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و حقیقت

آگوست 26, 2015

پروست: واقعیات و اعتقادات

آگوست 19, 2015

ماکس اشتیرنر: منفعت خودمدارانه

آگوست 6, 2015

پروست: بادِ کشتزارها

جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

جولای 16, 2015

پروست: تُنگِ ماهی و رودخانه

error: