فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

فوریه 10, 2019

ماکیاولی: رفتار نیک حکومت در خطر

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

فوریه 3, 2019

ماکس اشتیرنر: قلمرو من در جامعه

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

دسامبر 24, 2018

ژولیت – ساد – اربابیت

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

نوامبر 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: معنای هر فیلم

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

error: