دسامبر 7, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اخلاق راستین کنش ها

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

جولای 31, 2017

پروست: زیبایی و شادکامی

جولای 13, 2017

دیالکتیک روشنگری: تفاوت و یکسانی

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

ژوئن 2, 2017

دلوز: سه فرآیند انکار در مازوخیسم

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

مارس 4, 2017
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ورای اصل لذت

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

فوریه 23, 2017

دیالکتیک روشنگری: زنان و یهودیان

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

error: