——جهان-پرسش——

زندگی قبیله ای بشر و عدد دانبار

——هنر-پرسش——

انگل(۲۰۱۹) - معماری و مسئله ی بو

انگل - معماری و مسئله ی بو

مفهوم بی نهایت (مقیاس های پلانک)

جوکر (۲۰۱۹) - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

وقتی جهان به تکرار می افتد

جوکر (۲۰۱۹) - کمدی و کارِ زنده

جوکر - کمدی و کارِ زنده

سرعت های بالاتر از نور

بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی
error: