می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: رفتار بیمار در فشارِ تکرار

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: توصیه به خودکشی بدبینان

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: نفرت از دیگرانی که از تبارِ من نیستند

ژانویه 17, 2020
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: تکرار تاریخ

جولای 12, 2016

نیچه: انگل

می 30, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: من می اندیشم

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

error: