انگل(۲۰۱۹) - معماری و مسئله ی بو

انگل - معماری و مسئله ی بو

جوکر (۲۰۱۹) - کمدی و کارِ زنده

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (۲۰۱۹) - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل
error: