غروب بت ها- فریدریش نیچه
نیچه: منِ جوهرین
اردیبهشت 15, 1397
دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال
اردیبهشت 20, 1397