پروست: نزدیک شدنِ صبح
بهمن 22, 1398
غروب بت ها- فریدریش نیچه
نیچه: ارزش زندگی
اسفند 17, 1398