جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

سپتامبر 27, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فیزیک و ریاضیات

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار تجربه در فرد بیمار

جولای 17, 2016

دیالکتیک روشنگری: کانت و ابرانسان

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

error: