جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دیدن آموختن

آگوست 19, 2015

ماکس اشتیرنر: منفعت خودمدارانه

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: هدفِ تمامیِ زندگی مرگ است

آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکلگیریِ آسیب (تروما) در دستگاه ذهنی

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: نظراتِ فیلسوفانِ نو

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

آوریل 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و زبان

error: