دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

جولای 4, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان یونان باستان

جولای 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره افسانه دیونیسوس

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

error: