آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

فوریه 19, 2019

ماکیاولی: مردم و آزادیِ پس از استبداد

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – جشن تاجگذاری طبیعت

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: واقعا 400 میلیارد یورو چه شکلی است؟

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

جولای 4, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان یونان باستان

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

ژوئن 24, 2016

پروست: دردِ یادآوری

جولای 2, 2021

فویرباخ – تقدسِ وهم و بازنمود

error: