سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – خواب جانوری

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

جولای 9, 2022

مارسل پروست – بوسیدنِ آلبرتین

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – زندگی از چشمان اخلاق

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

جولای 18, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-جنگ تریاک!

error: