نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

جولای 9, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- مثالِ شرکت پژو

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

ژانویه 27, 2016

پروست: ذهن و تجسم احساس خوشایند

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

error: