فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

جولای 4, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – ازخودبیگانگی تماشاگر

جولای 3, 2022

مارسل پروست – طبیعت‌های بیجان!

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

آگوست 19, 2015

ماکس اشتیرنر: منفعت خودمدارانه

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

آگوست 3, 2016
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بود و نمود

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: نظراتِ فیلسوفانِ نو

جولای 2, 2021

فویرباخ – تقدسِ وهم و بازنمود

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

error: