جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محرک های داخلی و خارجی

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-جادوی دیونیسی

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

جولای 16, 2015

پروست: تُنگِ ماهی و رودخانه

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – ساعتِ بدن

error: