جولای 6, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-پیشرفتِ بشر

جولای 28, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان‌بینیِ عینیت‌یافته

جولای 4, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – ازخودبیگانگی تماشاگر

ژوئن 2, 2017

دلوز: سه فرآیند انکار در مازوخیسم

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: نفرت از دیگرانی که از تبارِ من نیستند

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: خواب ها و رویاهای روان رنجوری آسیب زا

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: منشا فراافکنی در روان

جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – خواب جانوری

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.