ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایزِ ممکن و ناممکن در دولت

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

آگوست 19, 2015

ماکس اشتیرنر: منفعت خودمدارانه

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکلگیریِ آسیب (تروما) در دستگاه ذهنی

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

error: