جولای 7, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-فضای تاویل فروید

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

جولای 12, 2016
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: رویای جهان

فوریه 23, 2017

دیالکتیک روشنگری: زنان و یهودیان

ژانویه 29, 2018

پروست: کویچ ها (زالزالک های وحشی)

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

سپتامبر 17, 2019

نیچه: درباره-ی بتِ نو

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

جولای 4, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- نظمِ خیالی

error: