آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: رفتار بیمار در فشارِ تکرار

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه بازگشت به سوی حالتِ بی جان

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

error: